Miljö

God kännedom och kontinuerligt miljöarbete, gör oss till ett ledande företag inom området. Vi vet hur viktigt det är med ett aktivt miljöarbete och vi arbetar ständigt med att förbättra oss. Givetvis har vi dokumenterat miljöledningssystem som vi arbetar efter.  

Våran miljöpolicy!

>Minska utsläpp från våra arbetsmaskiner

>Använda miljöklassade drivmedel och oljor  

>Använda miljöklassade godkända maskiner

>Återanvända och återvinna resurser i största möjlig mån

>Använda miljömärkta produkter

>Koncentrera insatserna till de för varje tid viktigaste miljöaspekterna

>Kontinuerligt arbeta för att reducera vår totala resursförbrukning

>Minimera användningen av icke förnyelsebara material

>Se till att föroreningar och avfall begränsas vid källan

>Ställa krav på ett levande miljöarbete hos våra anställda

>Alltid sträva efter att arbeta på ett energieffektivt sätt

>Verka för att hälsa och miljö skyddas

>Skydda och vårda natur och kulturområde

>Verka för att den biologiska mångfalden bevaras

>Verka för god hushållning med mark och där också vattenförsörjningen tryggas

>Följa lagar, förordningar och föreskrifter för miljön

>Bara nyttja miljöcertifierade leverantörer vid service och underhåll av maskiner

Bäst på miljöarbete i Sverige Miljö