Bäst på slamrening av slam och sediment i dammar

Allt fler kommuner , avfallsanläggningar och större organisationer har börjat få en klarare bild av att dammar måste renas mer kontinuerligt från slam och sediment. Med tiden växer sig mängden slam och till slut blir dammarna mättade. Det bidrar till att hela dammens reningsfunktion försvinner samt att partiklar och kontaminerat vatten riskerar att rinna vidare ut i sjöar och vattendrag. Våran tjänst är den mest effektivaste lösningen för ändamålet och gör minst natur och miljöpåverkan. Processen är väl beprövat under lång tid tillbaka och har hela tiden vidareutvecklas för att kunna vara ledande inom området.  Tjänsten utförs på alla typer av dammar och vattendrag med slam och sedimentproblem.

Bäst på sedimentrensning dammar Geotub

Kostnadseffektivt alternativ

Med våran utrustning har vi full möjlighet att rensa dammar på en viss del av det befintliga slamlagret. Då gör vi en uträkning för respektive damm av hur stor del av slamlagret som måste rensas för att återskapa dammens reningsfunktion. Det är här en ofta efterfrågad lösning för större dammar som är kraftigt eftersatta och innehåller väldigt höga slamnivåer där det i många fall skulle ha blivit väldigt kostsamt att rensa hela dammen på slam. Det här är en väl fungerande alternativ och man återskapar dammens reningsfunktion under många år framöver.

Vi utför även nivåmätningar av sediment i dammar !

Detta är en väldigt smart tjänst vi erbjuder för att våra kunder ska få klarare bild över hur snabbt sedimentnivåerna utvecklas i en damm med tiden. Många gånger är även det här ett smart val att göra inför en kommande rensning av en damm för att lättare bedöma mängden sediment och för att vi ska kunna lämna en så prisrimlig offert som det bara är möjligt.

För mer information kontakta oss !

Bäst på slamsugning dammar Naturdamm

Så här fungerar det !

Enkelt beskrivet så fungerar hela processen som en stor dammsugare som sitter monterad på en specialanpassad grävmaskin som är baserad på en flotte. Slammet pumpas upp i stora påsar, så kallade geotuber. Under processen tillförs även slam-bindande medel för att få slammet att binda ihop sig till en fast produkt. Geotuberna fungerar som stora tepåsar där allt slam och sediment blir kvar och överflödigt vatten dräneras ut genom geotuberna för att rinna tillbaka till vattenkällan. När geotuberna som i regel ligger containers är fulla, kan man enkelt och smidigt transportera bort dom med lastbil till respektive mottagningsanläggning.

Tömm damm på slam Lakvattendamm

Vad är sediment och slam ?

Sediment är ett lager av partiklar som bildas på botten av dammar och vattendrag. Sedimentet består av grus lera och slam. Med tiden ökar lagret av sediment och dammarna blir mättade , därför rekommenderas det att dammarna rensas kontinuerligt för att behålla sin reningsfunktion.